Kürtleşen Türkmenler

Kürtleşen Türkmenler
Geçen hafta Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun bazı Kürtler'in Türkmen kökenli olduğunu söylemesi tartışıldı ve Türk Tarih Kurumu Başkanı'na karşı bir linç kampanyası başlatıldı.
Son güncelleme: 27.06.2017 / 15:34:04

Ancak Osmanlı arşivlerinde bulunan birçok belge bugün Kürt diye bilinen birçok aşiretin birkaç asır önce Türkmen olduğunu açıkça gösteriyor.

16. Yüzyıl’daki Safevî-Osmanlı çekişmesi sırasında Alevî Türkmenler, Osmanlı yönetiminin baskısından kurtulmak için Sünnî Kürt aşiretlerinin içine karışıp zamanla asimile olmuşlardır

Türkiye'de bir moda var. Türklüğün aleyhine konuşmak, Türkiye'yi onlarca etnik kökene bölmek bölücülük değil özgür düşünce olurken, bilimsel gerçekler söylendiğinde Türk kimliği ön plana çıkarsa bölücülük ve ırkçılık oluyor. Bu durumun en yeni örneği Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun 18 Ağustos 2007'de Kayseri'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada ne dediğine tam olarak bakılmadan bazı çevreler tarafından Türk Tarih Kurumu Başkanı'na karşı geniş kapsamlı bir linç girişimi başlatılması. Sayın Halaçoğlu'nu suçlayan gazetelerden birisi Ermeni meselesinde taviz vermemesini Türk Tarih Kurumu başkanının olumsuz yönü olarak ön plana çıkarıyor. Sadece bu bile, niyetlerinin ne olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, başta Ermeni meselesi olmak üzere birçok konuda Türkiye'nin menfaatlerini savunmak yerine ülkemizin aleyhine konuşsaydı, bu çevreler tarafından bugün büyük bilim adamı diye övgüler yağdırılırdı. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bilim adamlarından biridir ve doktorasını aşiretler üzerine yapmış nadir tarihçilerimizdendir. Ancak Trigonometri'den Zen Budizmi'ne kadar herşeyi bilen köşe yazarları Ermeni meselesinden sonra aşiretlerin tarihi kimliği üzerinde de ahkâm kesmeye başladılar.

TÜRKMENLER’İN ANADOLU'YA GELİŞİ

11. Yüzyıl'ın ortalarından itibaren Türkmenler, Anadolu'ya geldiğinde burada Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Araplar vardı. Ancak Bizans Anadolu'nun tek hakimiydi. Anadolu'da bu milletlerin dışında bulunan bir diğer topluluk da Hristiyan Türkler'di. Bizans, Selçuklular'ın akınlarına karşı Balkanlar'a yerleşmiş ve burada Hristiyan olmuş Oğuz (Guz), Kıpçak (Kuman) ve Peçenek Türkleri'ni zaman zaman Anadolu'ya getirip iskân ederek bir savunma hattı oluşturmaya çalışmıştı. 1048'deki Hasankale zaferinden sonra Anadolu'ya yayılmaya başlayan Türkmenler, Doğu ve Orta Anadolu'yu fethettiler. Türkmenler, Anadolu'nun doğu ve orta kısımlarına yayılmışlarsa da, burası henüz onlar için emin bir yurt değildi. Zira Türkmenler'in düzenli Bizans ordularına karşı mücadele edecek güçleri yoktu. Bu yüzden Bizans orduları üzerlerine geldiği zaman Türkmenler, Kafkaslar'a çekiliyorlardı. Ayrıca Anadolu'nun fethedilememiş pek çok müstahkem mevki ve kaleleri vardı. Buraların yeterli muhasara silahına sahip olmayan Türkmenler tarafından ele geçirilmesi oldukça zordu. Selçuklu orduları da Türkmenler'i himaye için her zaman Anadolu'ya gelemiyordu. 26 Ağustos 1071'de kazanılan Malazgirt zaferi Bizans ordusunu ve mukavemetini çökertti ve Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar Türkmenler'e açtı. Bizans'ın yediği bu büyük darbe Türkmenler'in Anadolu'ya sel hâlinde dolmalarını sağladı.

ANADOLU’NUN TÜRK YÜZÜ

Malazgirt'ten sonra Anadolu ile Türkistan arasında bir "göç kanalı" oluştu. Türkmenler, büyük kitleler hâlinde Anadolu'ya gelmeye başladılar. Türkler'in Anadolu'ya gelişi bir anda olmayıp, birkaç yüzyıl sürdü. Türk göçü 16. Yüzyıl'ın başlarında Safevî Devleti'nin kurulmasına kadar devam etti. Safevîler zamanında Türkistan ile Anadolu arasındaki bu "göç kanalı" kapandı.

Anadolu'ya gelen Türkler'in büyük bir bölümü Oğuzlar'a mensuptur. Oğuzlar'ın (Türkmenler'in) 24 boyunun tamamı Anadolu'da görülür. Bunların dışında Türkler'in diğer kabilelerinden Kıpçaklar (Kumanlar), Peçenekler (Oğuzların 24 boyundan birisi olan Peçeneklerden başka bir kabiledir), Akhunlar (Eftalitler) ve Bulgarlar da Anadolu'ya gelmişlerdir. Türkler'in gelmesinden sonra Anadolu'nun yerli halkının bir kısmı zamanla din değiştirerek Türkleşmiştir. Ancak bu rakam çok büyük miktarlarda değildir. Selçuklu tarihçileri hiçbir zaman toplu ihtidalara (din değiştirme) rastlanmadığını söylerler. Fransız tarihçi Claude Cahen bu konuda, Türkler ile Rumlar'ın iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, ancak bir kaynaşmanın olmadığını ifade eder. 16. Yüzyıl'a ait Osmanlı vergi kayıtlarını (tahrir defterleri) incelendiğimde, bu dönemde Anadolu'da yerleşik hayata tam olarak geçmemiş yaklaşık olarak 1 milyon Türkmen'in bulunduğunu tespit etmiştim. Ayrıca, bu yüzyıla gelindiğinde Türkmenler'in önemli bir kısmı yerleşik hayata geçmişti. Bu durumda olanların da nüfusu 1 milyonu geçmektedir. Arşiv kayıtlarında Müslüman ve Gayrimüslimlerin iç içe olmadığı, çoğunlukla ayrı mahallelerde oturduğu da görülmektedir. Bütün bunlar Anadolu'nun yerli halkı ile çok büyük oranda karışmanın olmadığını ve Anadolu'nun Türk kimliğini açıkça gösterir. Fikri kendinden menkul birçok yazarın iddia ettiği gibi Türkler'in Anadolu'da diğer milletlerle karışması diye bir durum yoktur.

TÜRKMEN ÜLKESİ

Türkler'in Anadolu'ya geldiğinde ilk yerleşip devletlerini kurdukları bölgelerin başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu gelir. Artuklular, Saltuklular ve Mengücekoğulları bu bölgelerin ilk hakimleriydiler. Daha sonra bölgede iki büyük Türk aşireti görülür. Muş bölgesinde Karakoyunlular, Diyarbakır bölgesinde Akkoyunlular. Ancak önce Karakoyunlular, ardından Akkoyunlular, daha sonra da Safevi Devleti'ni kuran Anadolulu Türkmen aşiretleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan kalkıp İran'a giderek kendi devletlerini kurdular. Bu durum Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Türkmen nüfusunun azalmasına sebep oldu. Doğu Anadolu, İran ve Irak üçgeni "Türkmen ülkesi" diye anılırken, 16. Yüzyıl'dan itibaren Safevi Türkleri ile Osmanlılar'ın çekişmesi bölgenin Türkmen kimliğini ortadan kaldırdı. Safeviler'le Osmanlılar arasındaki çekişme başlangıçta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Akkoyunlu topraklarına kimin hakim olacağı meselesiydi. Ancak siyasi çekişme zamanla mezhep çekişmesine döndü ve Safevi Devleti'ni kuran Alevi Türkmenler'in Anadolu'da kalan kısımları Osmanlı yönetimi tarafından tehdit olarak algılandı. Aynı şekilde Safevi yönetiminin de Sünni Kürtler'e bakışı olumsuzdu. Osmanlılar, Doğu Anadolu'da sınırlarını güvence altına almak için Türkmenler'e karşı da baskı uygulayıp, Kürtler'i Türkmenler'e tercih ettiler. Yavuz Sultan Selim döneminden (1512-1520) itibaren Osmanlı yönetiminden baskı gören Türkmenler'in bir kısmı İran'a göç ederken, bir kısmı da Kürt aşiretlerinin içine karışarak zamanla Kürtleşti. Birçok aşirete arşiv kayıtlarında Türkmen Ekradı (Türkmen Kürtleri) diye rastlanır. 16. Yüzyıl'da Türkmen olarak zikredilen birçok aşiret günümüzde Kürt olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Urfa'daki Karakeçililer, Kilis civarındaki Okçu İzzeddinliler, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Konya ve Haymana'daki Rişvan aşireti aslen Türkmen olan aşiretlerdendir (Geniş bilgi için, Faruk Söylemez, Osmanlı Devleti'nde Aşiret Yönetimi: Rişvan, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2007; Mustafa Öztürk, Kilis, Urfa, Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler-Oymaklar, Elazığ 2004).

ANADOLU’DA TURKMENLER

Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan aşiretlerin büyük bölümü Anadolu'da bulunuyordu. Anadolu'daki en büyük iki aşiret Uluyörük ve Dulkadirli Türkmenleri idi. Uluyörük, Tokat, Sivas, Çorum, Kırşehir, Çorum, Ankara, Eskişehir ve Yozgat'ta; Dulkadirli Türkmenleri ise Maraş, Kırşehir, Yozgat, Adana, Urfa, Adıyaman, ve Kayseri'de yaşıyorlardı. İki aşiretin 16. Yüzyıl'daki toplam nüfusu 300 bin civarındaydı. Anadolu'da orta büyüklükteki bir şehrin bu dönemde 5 ile 10 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu göz önüne alındığında aşiretlerin nüfusu oldukça büyük bir rakamdır. Konya Bozkırı'nda Atçekenler; Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Balıkesir'de Çepniler; Kayseri'de Avşarlar; Sivas'ın güneyinde (Divriği, Şarkışla, Kangal, Gürün ve civarı) Yeni İl Türkmenleri; Ankara ile Bursa arasında Karakeçililer; Diyarbakır, Urfa, Mardin, Erzurum ve Kars civarlarında Bozulus Türkmenleri (Akkoyunlu Türkmenleri); Manisa'da Ellici ve Mukataa Yörükleri; İç Ege'de (Kütahya, Uşak, Denizli) Bozguş Yörükleri, Kılcan Yörükleri ve Akkeçili Yörükleri; Denizli'de Kayı Yörükleri ve Çobanlar Yörükleri; Aydın'da Karacakoyunlar, Çuga Yörükleri ve Çulluyan Yörükleri yaşıyorlardı. Muğla ve civarında Kayı, Kızılcakeçili, Kızılcakoyunlu, Divane Ali, Balıkçı ve Horzum aşiretleri; Mersin ve civarında İçel Yörükleri, Kütahya'da Kütahya Yörükleri; Antalya'da Teke Türkmenler'i, Bolu'da Bolu Yörükleri; Hatay ve civarında Özeroğulları (Üzeyir Türkmenler'i); Adana'da Ramazanlu Ulusu; Tarsus'ta Varsaklar; Kastamonu'da Kastamonu Yörükleri; Kayseri, Isparta, Afyon, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir'de Danişmendliler yerleşmişlerdi.

ANADOLU TÜRKİYE OLDU

Türkler, Anadolu'yu fethettiklerinde Türkiye Selçukluları'nın yanısıra dört büyük beylik de kurmuşlardı. Artuk Bey'in oğulları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da (Diyarbakır-Mardin-Elazığ-Hasankeyf), Saltuk Bey (Erzurum), Danişmend Gazi (Sivas-Amasya-Tokat) ve Mengücek Gazi (Erzincan- Divriği) de Orta ve Doğu Anadolu'da kendi beyliklerini kurarak, bu bölgelerin Türkleşmesini sağladılar. Ancak bunların hiçbirisi fazla büyüyemedi ve zamanla Türkiye Selçukluları tarafından ilhak edildi. Malazgirt'ten sonra Türkler'in akın akın Anadolu'ya gelmeleri sonucu Avrupa'da burası Türkiye diye anılmaya başlandı. Rahmetli Prof. Dr. Faruk Sümer, 1085'ten itibaren Avrupalılar'ın Anadolu'ya Türkiye demeye başladıklarını söyler. Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa'nın 1191'deki Haçlı seferinden itibaren Batılı yazarlar Anadolu'dan, Türk hakimiyetine giren hiçbir ülkeye vermedikleri bir adla Turchia/Turquie (Türkiye) diye sözetmeye başladılar. Bu Haçlı seferinden yarım yüzyıl sonra Simon de Saint-Quentin bu isimlendirmeyi sistematik hale getirdi. Tarihçi Claude Cahen'e göre Anadolu'da Türkleşme yoğunluğu ne olursa olsun, o zamanki Türkiye'nin sınırları ne kadar belirsiz olursa olsun, çağdaşlarının gözünde Anadolu'nun Türk niteliği ülkenin bütününe damgasını vurmuştur.

bugün
Kaynak:
YORUMLAR
avatar
 • avatar
  Melih

  Hepinize esen olsun hayırlı bayramlar. Ben Elazığ Baskilliyim Aşirettimiz Herdi aşiretidir. Aslında Cihanbeğli aşiretine bağlııdr yani Cihanbeğli aşiretinin herdi koluyuz. Batıda Cihanbeğli aşiretinden köyler var mesela konyada kütahtyada ankarada felan bunlar Türkmen aramızda ben görünüş giyiniş konuşma olarak hiç bir fark göremiyorum. Doğudakiler ise tam tersine kürtçe konuşuyor. Ekrad arapçadır. Bakın Araplar Eskiden Ah Hunlara Konar göçer Ekrad demiştir. Yani dağa yakın ve dağda yaşayan herkese ekrad denir sadece bir ulusa ait değildir. gerçek kürtler dağlı olduğu için onlarada ekrad denir. Ama Biz kürtleşen türkmenlere kürt olduğumuz için değil Dağa yakın yaşadığımız için ekrad denildi. Bizim aşirete Konar göçer Türkmen ekradı deniliyor. Madem ki kürdüz nasıl boyumuz beğdli oluyor. Kim ne derse desin kürtler alınmasın ama emperyalistler kürtlere var olmayan bir tarih yazıyorlar.

  cevapla
 • avatar
  Hüsmen

  Sultan Abdülhamid Hanın anılarında da dogu ve güneydoğuya 4 milyona yakın Türkmen yerleştiği anlatılmaktadır.

  cevapla
 • avatar
  gökhan

  doğudaki çoğrafyada türkmenler bir çok devlet,beylikler kurmuş artuklular ,danışmentliler..doguda asilime olan türkmenler olmuş.

  cevapla
 • avatar
  ela eren

  ekrad osmanlıcada kürtler demektir.türkmen devletleride yaşayan kürtlere türkmen ekradı,arap devletlerinde yaşayanlara arap ekradı denmiştir.yani şimdi siz türkmen ülkelerinde yaşamış ve türkmen kürdü olarak lanse edilmiş kürtlere kürtleşmiş türkmenler derseniz bende bulgaristanda yaşayan ve bulgar türkü diye lanse edilen türklere türkleşmiş bulgarlar,makedonyada yaşayan ve makedon türkü diye anılan türklere türkleşmiş makedonlar derim

  cevapla
 • avatar
  erdinc

  botan_76 gelturan iran gelmedir yani turan halkı iranda tiran halkı diye adlandırılan

  cevapla
 • avatar
  türkoğlu

  ya siz kafayımı yedininz allah aşkına türkler azınlık olurmu hiç asıl kürtler azınlıktır ve asılları ermenidir bakın araştırın çanakkale savaşında sadece bursanın orhaneli ilçesinin şehit sayısı bütün kürtlerden fazladır ama az kaldı bu böyle giderse ne kürt kalır nede kürdistan bizim ordumuz bizim milletimiz büyük bir millettir bakın şimdi dtpnin meclisteki milletvekillerine hepsi ermeni kökenlidir bunların hepsi avrupanın oyunudur neden pkk dağda bizim onurumuz olan bordo berelileri görünce kaçacak delik arıyo türkler hiçbir zaman azınlık olmamıştır kesinlikle böyle bişey doğru değildir

  cevapla
 • avatar
  ayhan özçelik

  türkler ortaasyadan gelmişler ..doğrudur türklerin geldikleri zaman anadolu boş değildi....dogrudur. anadoluda rum,ermeni,arab,kürt vs vardı...dogrudur. insanlar ırkını seçme şansı yoktur ...doğrudur. hepimiz insanız, hepimiz türkiyede yaşıyoruz,hepimiz kardeşiz osmanlı imp.da da türkiye cumh.vatanı beraber savunmuşuz. prf.halaçoglu diyorki osmanlı kayıtlarında bugun kürt bilinen bazı aşiretlerin aslında türk asılı oldugudur.bu tespitide bilimseldir ne var bunda istersen gene kürdüm de.

  cevapla
 • avatar
  hakan

  türk kardeşim bir yorum yazmış işte kürtler yılardır mezopotamya topraklarında yaşamışlar türkler göçebe doğudakiler hepsi kürtür demiş arkadaşım tabiki doğuda kürtlerde çok biz onu demiyoruz biz doğu ve güneydoğuaya türkmen aşiretler yerleştirilmiş diyoruz bunlar zaten çoğu orta asyadan gelmişler bazılarıda osmanlının son dönemlerinde doğudaki kürtleri türklştirmek için gönderilmiş türkmenlerdir ama ne yazıkki bunlar hepsi kürtleşmişler ayrıca osmanlı arşivlerinin asla yanlışı yazmadığından eminim orda ne yazıyorsa doğrudur ...

  cevapla
 • avatar
  hakan

  bu insanlar neden anlamıyor g.doğudaki türk keökenli aşiretler zaten türkmen olduklarını ta atadan dededen beridir söylerler bakın urfadaki karakeçili aşireti , hacı musa aşireti, süleymana aşireti, baydilli aşireti, gerger aşireti, ve karacadağdaki zaten ismide üzerinde türkmen aşireti bunlar gerçek türkmenlerdir benim dedem bana kendi babasının kürtçe bilmediğini söylerdi daha yetmiyormu gelip bakın orta asyadan karakeçililerin getirdikleri halılar daha yetmiyormu gelin aşiretlere bakın bazıları aynen orta asyalı tipine benziyor ama ne yazıkki türkmenlerde kürt sempatizyanı çok çıkıyor bunuda söylemek lazım türkmen lduklarını bildikleri halde kürtlüğü seviyorlar onlara şaşırıyorum.. ayrıca diyarbakır lice ilçesinde kürt arkdaşlarım vardı onlarda kendilerinin ermeni kökenli olduklarını belirtiler

  cevapla
 • avatar
  hakan

  evet yusuf halaçoğluna ve yazılanlarakesinlikle katılıyorum bende urfalıyım atalarım 1800 lü yılarda urfanın hilvan ilçesini kuran türkmenlerdir bunu iyi biliyoruz ama şuan kürtçe konuşuyoruz hata aşirete orta asyalı tipine benzer çok kişiler var geneli çekik gözlü ve urfada bizim dışımızda bir çok türkmen kökenli aşiret var bunlarda şuan kürtçe konuşuyorlar hepsinin bilişnmesi lazım ırakta 3 milyon türkmen olduğuna göre doğuda güneydoğuda hayli hali fazladır bunu araştırıp öğrensinler.....

  cevapla
 • avatar
  mehmet özdemir

  avşarım özbe öz türküm, diyarbakıra adana civarlarından 150 yıl önce sürülen onbinlerce avşardan geriye sadece bismil taraflarındaki 3-5 köy kalmıştır köye gidip geri kalanlar nerede deyince bizler alevi köyüyüz kürtlerle karışmadık, diğerleri kürt oldu cevabını vermişlerdir. Anadolunun dağına taşına nakşetmiştir türklük. bitlisteki diyarbakırdaki vandaki selçuklu eserlerini yapan türkler uzayamı gitti, yoksa kürtlerde böyle binalar yapacak kültürmü vardı. Bu arada 1071 de alparslan anadoluya girmeden önce kürtler iranda yaşıyordu türkler sayesinde anadoluya girebildiler ;)

  cevapla
 • avatar
  zaza_zaza

  kimse sen şusun, sen busun diyemez zaza'yım, kürd'üm am vatanımı da seviyorum çünkü atalarım bu ülke için savaştı sonra bazı densizler bu ülkeyi tek başına sahiplendi, size inat bu ülke hepimizin. atalarımın bazısı şehit, bazısı gazi oldu şimdi onlar toprakta yatarken bu vatan nasıl dersiniz sadece bizim bu vatan hepimizin, birde aptalca bir laf var en iyi kürt ölü kürtmüş bunu diyen vatan hainidir, dinindende şüphe ederim. BU VATAN HEPİMİZİN

  cevapla
 • avatar
  sencer

  ben de kürt üm ama hocama katılıyorum cünkü ulkemız hakkında oyun ustune oyun oynanıyor. ben artık türküm ve oyle kalacagım yasasın turkıye cumhurıyetı yaşasın MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GÜÇLÜ KONAKTAN SEV GILERLE---------

  cevapla
 • avatar
  Serhat

  Bu yapılan yorumları okuduktan sonra gercekten siz insanlara sasıyorum neden mi? Bizim egolarımız o kadar yukarlara ulasmıski biz nelerden bahseder olmusuz? Biz güncel olayları değilde ta tarihin derinliklerindeki olayları konusuyoruz ve bu tarihleri kendiimiz değilde baskalarının bilgileriyle savunur olmusuz. Güncel olay derken mesela sizlerden soruyorum cocuk deyince aklınıza ne geliyor? Çocuk katili Amerika diye haykırırken korunaklı, dokunulmaz Emniyet güclerimizin "terörist" diye cocuk katletmesini hazmedebilmek de bu toplumun ruhundaki yarılmayı göstermektedir. Arkadaslar benim demek istediğim şu, biz neden bu olaylara karsı herangi bir yorum yazmuyoruzda birbirimizi karalayan yorumlar yazıyoruz?

  cevapla
 • avatar
  alperen

  harika bir haber, gerçekten sonuna kadar katılıyorum, zaten bu tip habere karşı çıkanlar alevi kürtlerdir, çünkü ermeni oldukları ortaya çıkınca kıvırmaya başlıyorlar. haberde doğu ve güneydoğu türkmen sayıları baya mevcut. kii halen de öyledir. adıyaman, maraş civarları türkmenlerle kaynıyor.

  cevapla
 • avatar
  haluk asya

  anlatın siz masallarınızı. mezopotamya=kürt (kıpti huri urartu)

  cevapla
 • avatar
  tarık

  Kerem kardeşim, Türkler 1071 den önce anadoluya gelmişlerdi, hem ne alakası var şimdi bu tarihle anlatılanların, zoruna mı gidiyor bunlar, biz Türklerin anadoluya yerleşmelerinde bence siz kürtlerin hiç bir rolü yoktur olamaz da, nedeni ise siz kimsiniz kardeşim

  cevapla
 • avatar
  KEREM

  Kürt ler anadolu ve mezopotamyada ilktirler Türk ve Türkmen sonra gelen ahalidir nerden gelmiş ortaasydan gelmişler. Kendi kendinizi gülünç ve yalancı durumuna düşürmeyin. Belirttiğin gibi Türkler ortaasyadan gelmedir nezaman 1071 kimin desteğiyle anadoluya yerleştiler tabbiki Kürtlerin desteğiyle.

  cevapla
 • avatar
  selçuk karacaer

  Sayın Halaçoğlu'na katılıyor ve destekliyorum.Ben Diyarbakır'ın şimdilerde oldukça az kalan Türkmen köylerinden birinde doğup büyüdüm.Daha Halaçoğlu bu sözleri sarfetmeden 15 yıl kadar önce Üniversiteyi yeni bitirdiğim yıllarda sadece bir Türkmen köylüsü olan annem de aynısını söylerdi.Eskilerin her dediği doğru değil tabii ama annem derdi ki "Kürtten Alevi olmaz oğlum, öyle diyenlerin hepsi de aslında Ermeni'dir." Doğrusu ben de tarihe merak sarıp resmi olmayan farklı farklı tarih kaynaklarını okudukça ve son yıllarda "Sözde Ermeni S.." denilmesine ve başka ifadeler kullanılmamasına öfkelenen biriyim.Arkadaşlarla böyle mevzular geçince aramızda derdim ki" Yahu anam böyle şeyler diyor, yok mu bu ülkede aydınım, araştırmacıyım diyen.Bir araştırsalar yahu.."Bence Hallaçoğlu'nun bu sözleri üzerinde durulmalı, Ermenilerle ilgili iftirai konuların çözümüne ışık tutacağından da eminim.Küçük bir not daha; Acaba yıllardan beri terör örgütü PKK lilere katılanların bazılarının Alevi oldukları belirtilirdi de acaba bunların neredeyse % 100 üne yakınının Kürt alevi kökenli oldukları önemli bir ayrıt olamaz mıydı?Bu arada artık ülkemizdeki alevi-sünni ayrışması yerine birleştirci ve hoşgörülü tutumların da geliştirilme zamanının artık çoktan geldiğini düşünüyorum...Saygılarımla...

  cevapla
 • avatar
  Şenol

  Özcan kardeşim zaten karşı karşıya değilmiyiz?vicdanında gözlerin gibi körmü yoksa?Bu ülkede kürt yoktur.Sadece oynanan bir oyun vardır.Bu oyunun sonuna Halaçoğlu sayesinde gelindi.Ermenilere ve Dinke verilen destek neden Türk milletine verilmiyor.Kurtulalım artık şu kompleksten.YALNIZ DEĞİLSİN HALAÇOĞLU.Milyonlar senin arkanda.Allah yardımcın olsun.Ha unatmadan Türk milleti ırkçı değildir,aslada olamaz.

  cevapla
 • avatar
  vatandaş

  Dererya......... Bilgi sahibi olmadan,Fikir sahibi olma........... Yüzlerini yarasalar gibi karanlıklara saklayanlayıp yaşadıkları güzelim ülkeye yaptıkları ihanet ,hortumlamaları ve hainlikleri ortaya çıkacağından korkanlar telaşa kapıldı.... Bizim bazı saftiriklerde her zaman olduğu gibi ırçılık suçlaması gibi saçmalıklarala bu hainlere destek veriyorlar... Bilgi sahihibi olmadan saldırmaya başladılar... Güneş balçıkla sıvanamayacağı gibi.. Hainlerinde gerçekyüzleri ortaya çıkarıldıkça,bu milleti artık kandırmaları olamayacaktır..

  cevapla
 • avatar
  müslüm höpükoğlu

  helal olsun sana halaçoğlu.adam sadece belgelere göre konuşuyor.bakiyorumda kimse halaçoğluna söylediği bilgiler konusunda yanliş demiyor.çünkü sayin halaçoğlu gerçek bir bilim adami ve belgelere göre konuşuyor.

  cevapla
 • avatar
  faruk

  bu ülkede yaşadığı soyleyenlere bakarsan bu ülkede eksi 7 milyon Türk var!bende bu Türklerdenim.Eksi yedi milyon sonuna kadar arkanda hocam!

  cevapla
 • avatar
  avşar

  Kardeşim Kürtleşen Türkler duysunlar ve bilsinler bunları ki, Türklere el uzatmasınlar, hepsi bilsinler ne olduklarını, birilerini neden rahatsız ediyor ki bu çalışmalar, herkes bilsin hangi ırktan olduğunu ve birileri demesin efendim ırkını bilse ne olur diye, biz soysuz değiliz, güzel çalışmaları için tebrik ediyorum Halaçoğlu'nu

  cevapla
 • avatar
  arda

  Doğru insan kendini ne hissediyorsa odur aslında hepimiz insanız başka bişeyede gerek yok. Lakin bu ülkede türkleri azınlık diye söylemeye başlayanlar varr onlara karşı bilimsel gerçeklerinde ortaya konması gerekk.. Hani en hakiki mürşit ilimdi .. yoksa vazmı geçtiniz Hallaçoğlunu destekliyorumm.

  cevapla
 • avatar
  arda

  Aslına bakarsanız alevilikteki pekçok uygulama türklerin orta asyadaki dinleri olan şaman dini gelenekleridir.Buda kürt alevisinin olmadıını olsada aslen kürt olmadıklarını az çok ispatlamaktadır..

  cevapla
 • avatar
  ÖZCAN

  Hala bu şekilde kayda değer alınmayan sözde bilim adamlarının TTK gibi önemli bir kurumun başında kalmasına tahammül edemiyorum. Kafatasçı , şoven ve ayrıştırıcı tutum va düşüncelerin toplumları her zaman karşı karşıya getireceğini neden insanlarımız anlamıyor. Bu tür fikir ve görüşlerin basın ve medyada da yer almaması gerekiyor. Çünkü bunların amaçları basın ve medyada popüler olmak. Halaçoğlu ve onun gibi düşünen insanların görüşlerini basına ve medyadan uzak tutmak gerekiyor.

  cevapla
 • avatar
  hasan narcıkara

  Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bir tanesini çürütmeye çalışan TTk başkanının açıklamalarına saldırıyorlar. Bir kürt ulusu yaratmaya çalışanlar bu açıklamalarla hırçınlaşıyor. Anadolunun etnik yapısının halka iyi anlatılması gerekmektedir. Bu açıdan sayın başkanın yaptığı çok önemli ve destek veriyoruz. Türkiye cUmhuriyetini ve türklerle ilgili bir açıklama yapıldı mı ırkçı oluyorsunuz ama kürtlerle ilgili açıklamalarda aydın ilerici oluyorsunuz bunu yapanlardan bir kısmı da türk aydını diye adlandırılan 2. cumhuriyetçilerdir. Bu oyuna gelmemek gerekir. Yavaş yavaş osmanlı da olduğu gibi Türkiye cumhuriyetinde de türk olmak suç haline geliyor. Bütün saldırı bu oyunun bir parçasıdır. 18-19. yüzyıl mantığı ile 21. yy tahlil etmeye çalışıyorlar. BU konuda lütfen Atatürk'ün iyi tanısınlarve tahlil etsinler. 21. yy için tek lider M.K. ATATÜRK "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" diyerek bence bütün soruların cevabını vermiştir. Ama anlamak için önyargılardan ve şöven duygulardan ve de ard niyetlerden uzak olmak gerekmektedir.

  cevapla
 • avatar
  nogay

  hocaya neden bu kadar acımasız davranıldığını anlayamıyorum bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını bizlerle paylaşmıştır bunda rahatsız olacak ne var hoca sen kürtsün git sen türksün gel demiyor ki lütfen hocayı iyi dinleyelim ne demek istediğini anlayalım hocanın tek suçu var o da bu bilimsel çalışmayı anlamayacak beyinlerle paylaşmamış olmasıdır bilimsel düzeyde kafa yoran insanlarla paylaşabilirdi hoca bunu yapmadı yanlış yaptı denilebilir

  cevapla
 • avatar
  Nabi

  Öncelikle bu ülkeye sadakatle bağlı olan ve ülkeye hizmet eden herkesi ben Türk olarak kabul ediyorum. Ancak Sayın Halaçoğlu'nun söylediklerini de bilimsel olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yargısız infaza gerek yok. Halaçoğlu'nun düşüncelerini çürütecek delili olan varsa ortaya koysun. Sonra konuşsunlar. Kürtleşen Türkmenlere örnek isterseniz ben hala varlıklarını sürdüren iki aşiret adı ve yaşadıkları bölgeyi vereyim. Diyarbakırdaki kürtlerin adlandırması ile Tirkani aşireti(Türkler aşireti), ikincisi Iğdır'daki GelTuran Aşireti (Türkçesi Turan Halkı aşireti). Iğdırdakilerin ihtiyarları atalarının Ortaasyadan geldiğini kabul ederler ve bu nedenle çevredekii diğer aşiretlerin kendilerine "GELTURAN" -TURAN HALKI adını verdiğini söylerler. Öncelik bilisellik olmalıdır. gerçeği bilmeden konuşmayalım. Lütfen araştıralım.

  cevapla
 • avatar
  sakallı

  Milli maçta gol atan bir futbolcu için tükiye milli takımının kürt futbolcusu diye bir tanımlama duydunuz mu hiç? Dün 10 bin metrede dünya ikincisi olduk siyahi bir Türk ile ......

  cevapla
 • avatar
  UÇE

  ben kafkas kökenliyim. bu yazıları okuyunca tarihten soğumaya başladım. ne yapayım şimdi ben gürcistan tarihinimi okuyayım. . Tarihi deşip insanların milli duygularını zedelemeyin. Köken olarak Türk değilim ama Türklerin Komünizm peşine gidip vatanı sattığı yıllarda bizler ayyıldızlı bayrak için canlarımızı verdik.

  cevapla
 • avatar
  Ada TEPE

  muhatabınız Türk tarih Kurumu başkanı,tarihçi prf.Eminimki siz istediniz diye O da hemen kamuoyundan özür dileyip istifa edecektir! mutlaka kişi kendisini ne hissediyorsa odur ama ben kimim diye merak edenler içindir bu açıklama.unutmadan başka bilimadamlarındanda bu yönde yayınlarla karşılaşıyoruz ama hiçbirisi bu kadar tepki almamıştı.Sayın Hocamın sesinin daha gür çıkmasını istiyorum.Türkiyede hakikaten bu bilgilere ihtiyaç var.

  cevapla
 • avatar
  demir şahoğlu

  benim şahsi görüşüm türkiye de son derece karışık bir ırki yapının bulunduğudur.zaten ne zaman renkli gözlü insanlar görsem aklıma bu karışımın bir ürünü olduğu gelir.bence anadoluya gelen ilk türkmenler -türk değil- buradaki rum ermeni ve kürtlerle bir kaynaşma yaşadılar.bu süreç çok geniş alanlara yayılan ve çok uluslu bir imparatorluk olan osmanlılar zamanında daha da arttı.balkan,slav,kafkas ve arap etnik grupları da bu karışıma dahil oldular.bu nedenle günümüz türkiye türkünün ortaasyada yaşayan bir türkmenle genetik yakınlığı bir rum kürt veya ermeniye olan yakınlığından çok daha düşüktür.hal böyle iken bu topraklarda herhangi bir ırkın şövenliğini yapmak son derece yanlıştır.çünkü bu topraklarda her hangi bir etnise ırk ile ilgili ne dersen o vardır hem de o yoktur.bence bu gerçekler ışığında dünyada ırkçılık yapılacak son toprak anadolu olmalıdır.son söz. sen aslında bu değil şusun demek son derece aşalayıcı bir tavırdır. bir insan kendini ne hissediyorsa odur.

  cevapla
 • avatar
  Alperen Fatih

  Türkiye'nin aleyhine olan bütün düzmece haberlere ve gelişmeye eyvallah, Türkiye'nin lehine olan gerçekler açıklanınca tu kaka. Kardeşim sen ne olmak istiyorsan ol ama dürüst ol ve gerçekleri gizlemeye çalışmayın. Halaçoğlu'nun açıklamaları yanlışsa aynı düzeydeki bilim adamlarıda çıksınlar hayır sen yanlış söylüyorsun bunun aslı böyledir desinler. Ezbere karşı çıkmanız sebebi bunda Türkiye'nin menfaati olduğudur. Dürüst olun sizin ne olduğunuz kimseyi ilgilendirmiyor.

  cevapla
 • avatar
  mehmet denizhan

  gerçekler acıdır ama bilimsel olan herşey gerçektir. Osmanlı arşivi dünyanın en iyi arşivleri arasındadır. Türkiye de 30-40 milyon kürt var ermeni soykırımı var diyenlarin baş tacı hatta nobel ödülü aldığı bir ülkede türkiye ismini veren türkler söz konusu olunca türk deyince hemen ırkcı oluyor. İnsanlar kendine istedikleri başkalarına da vermeli

  cevapla
 • avatar
  hakan

  kökenim ister türk ister ermeni ister acem olsun ben şu an kürdüm önemli olan bu

  cevapla
 • avatar
  taha

  Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin kürt bir vatandaşı olarak yukarıda yazılanların ve halaçoğlunun sözlerini lüzümsuz buluyorum halaçoğlunun sözleri doğru olsa bile bu neyi amaçladığını anlamakta zorluk çekiyorum madem ki bunlar doğru ve elinde belgeler var şimdiye kadar niye açıklamadı zamanlamaya şüphe ile bakıyorum ayrıca kürtler ve türkler yüzyıllarca birlikte yaşamış bir millet kız kız vermişler sen %100 kürtsün yada türksün demek ne kadar doğru örneğin benim eşim türk ben kürdüm yarın benim çocuklarım ben türküm yada kürdüm mü diyecekler Güzelim ülkemize sahip çıkalım

  cevapla
 • avatar
  Alp Bilge

  Verilen bilgiler tarihi gerçeklere uygun ve bilimsel nitelikte. Irkçı, faşist gibi nitelendirmeler tamamen cahillik ürünüdür. Bu ülkede Türk, Türklük gibi kavramlar birilerine antipatik geliyorsa bizim suçumuz ne? Tarihte kayda değer bir yeri, geçmişi ve başarısı olmayan göçebe bir topluluğu yüceltmek için gerçeklerden daha ne kaçacaksınız? Anlatılanların karşısında kardeşlik, birlik gibi reflekse dayalı tepkiler yerine bilimsel tepkiniz nedir? İnandırıcı olmanız için maalesef bizi ilmi bilgilerle ikna etmeniz gerekecek. Var mısınız?

  cevapla
 • avatar
  abdullah-1

  bazi arkadaslar yaziyi begenmiyor, nesi yanlis yazinin. herkez kendini nasil hissediyorsa o irkdandir tamamda.''genetik''olarak ve bilincli, olarak, dönmeler islam ve türk düsmanligi,dolayisiyla ayrimcilik yapiyorlar.buna ne demeli.bence kimin ne oldugu bilinsin arkadas

  cevapla
 • avatar
  mehmet

  bu kürt'ler acaba nereden gelmişler.gökten zembille mi inmişler.türkmenler o kadar beylik,devlet kurmuşlar, acaba kürtler eli, kolu bağlı mı durmuşlar? kürtlerde hiçbir şey yapmamışlar mı?

  cevapla
 • avatar
  uyananlar

  tabi bu saçmalıklara birde hz adem de türk diye ekleyin bir ara eyyübiler türk dediğiniz gibi.

  cevapla
 • avatar
  Tacettin

  Herkes TC vatandaşı olduğunu bilerek bu ülkeyi dahada yükseltmek için çalışmalı. Zira alt soylara inersek herkes dünyada ilk insan Adem ile Havva'dan kardeş unutulmamalı.

  cevapla
 • avatar
  hüsnü topçu

  adam kardeşiz diyor sadece kardeşiz biriz diyor tutki yanlış ve yanlı diyor yahu tam tersini biz kanlıyız bizden olayan gitsin biz üstünüz siz kötüsünüz diyenleri bile bu kadar haylamadı bu basın ne sorunu var bu insanlarla anlamıyorum türk ve ya kürt olmak hiç bir türk vatandasının doğmadan önce vereceği kendi kararı değil sadece biz çocugumuzun hangi millete mensup olarak doğacağını belirlemek için çaba gösterme tercihini yapabilriz bazıları abd ye ab ye falan koşuyorlarki çocukları alman ve amerikalı olsun türkiyede doğanlar hepsi önce türk oluyor sonra kendi neyim derse o başım üstüne barzani ve talabani aşiretlerini ve o bölgedeki diğer aşiretleri de ait oldkları coğrafyaya ve milletin yanına birlğe çağırıyoruz haydi k.ıraktakiler türkiyeye

  cevapla
 • avatar
  umut

  Şimdi çıkıp anadoluda hiç kürt yok diyeceksiniz kürt sayısını azaltmaya türk sayısını çoğaltmaya çalışıyorsunuz. Aynı osmanlı arşivleri anadoludan toplanan ve devşirilen gayri müslümlerden bahsediyormu veya balkanlardan devşirilen gayri müslümlerden , yeniçerilerinin kökenlerine bakın kimlermiş osmanlı arşivlerinde osmanlı vezirlerine paşalarına bakın yüze doksanı devşirme osmanlı arşivleri bunlardan bahsediyormu en büyük sadrazamlardan tavil mehmet paşa (sokollu mehmet) paşa kendi kardeşine kilise yaptırmamışmı bu dönmelerin beş on yılda kendi benliklerini unutup türk olduklarına inanıyormusunuz kurtuluş savaşından sonra toplayıp getirdiğiniz devşirmeleri hiç hak etmediği topraklara yerleştirdiniz türk sayısını artırabilmek için biliyorsunuz anadoluyu bu toprağın insanları kurtarmıştır. çanakkalede yemende kanalda sarıkmışta ve anadolu kurtuluş savaşında bu toprağın insanları savaşmıştır. O zaman sordularmı sen türk sün sen türkmensin burası türkie olacak biz de kendi dönmelerimizi balkanlardan toplayıp toprak dağıtacağız siz yine kendi halinizde yaşamaya devam edin gelin savaşın kaç kişi savaşırdı. Yine bir çok tatarı getirdiler bu halka iki büyük hiyanat ettikleri halde ( birincisi ankara savaşında timur tarafına geçtiler , ikincisi viyana kuşatmasında leh ordudusunu durdurmayarak sonra aynı tatarlar şahin giray han tarafından ruslara bağlanmıştır.) ama bu dönmeler anadoluya getirilip en iyi topraklar verilmiş kürtler bir tarafa itilmiştir. Şimdi hangi yüzle ırkçılık ve milliyetçilik yapıyorlar. Fakat hala bu ülkeyi devşirmelr yönetiyor. Ben anadolunun bağrında yaşamış türk kökenli arkadaşlara kızıyorum osmanlı yıllarca kıyıma uğratmıştır kendilerini kuyucu murat paşa kendisi boşnaktır. Ayaklanan celalileri kesip kuyuya doldurduğu için bu üne sahiptir. Diyeceksiniz onlar devlete ayaklanmış ne yapsınlar aç sefil ve eşkıya baskısından halk ne yapsın , osmanlı balkanları refah içersinde yaşatırken anadoluyu bakımsız ve eğitimsiz bırakmıştır. Osmanlının son zamanla

  cevapla
 • avatar
  sabribaba derdiyok

  türkiye üzerine oynanan çok sayıda oyun var. yıllardır bu oyunlar oynanıyor. bunların birçoğu başta ingiltere olmak üzere avrupa ülkeleri, ABD ve rusya tarafında bazen doğrudan müdahil olarak, bazende türkiye içinde ve dışında taşeronlar aracılığıyla bu oyunlar sergileniş ve sergilenmektedir. ben kürt kökenli bir türk vatandaşım. ilgi odağımı oluşturduğu için yıllardır kürtler üzerine yazılan ve çizilenler dikkatimi çok çeker. ingilterenin kerkük ve musul meselesinde türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ve olayı kendi lehine geliştirmek için şeyh saidi başta din elde gidiyor yaygarasıyla, sonradanda bağımsız kürdistan söylemiyle sahneye nasıl çıkardığını hayretler içinde gördüm. rusların iran kürtlerini kullanarak kısa bir süreliğine iranda mahabat kürt cumhuriyetini kurdurtup istediğini koparınca piyon durumuna düşen kürtlerin nasıl helak edildiğini öğrendim, hayretler içinde kaldım. ABD nin ırak petrolleri üzerindeki denetimlerini güçlendirmek için molla mustafa barzani aracılığıyla kürtleri nasıl piyon olarak kullandığına şahit oldu. bugün aynı politikayı bush yapmakta. kürtler üzerine bugüne kadar5000 den fazla yazılı eser kaleme alınmış. bunların 3500 den fazlası ermeni yazarlar tarafından kaleme alınmış. bunların çoğu kürtlerin ari ırkında olduğu teziyle kürtleri ayrılığa ve bölücülüğe teşvik etmiştir. bunları okuyup öğrendikçe türkiye üzerine oynanan oyunları daha iyi kavradığımdan kendimi kürt olarak tanımlamaktansa türk olarak tanımlamaktan gurur duymuşumdur. doğan avcıoğlunun eserlerinde de kürtleşen türkmenlerden sözedilir. bunların en belirgin olanının bugün diyarbakır ve urfa yöresinde yaşamakta olan karakeçili aşireti olduğuna dikkatimizi çeker doğan avcıoğlu. bunları yazıp gündeme getirdiği için doğan avcıoğlu çok iyi bir sol aydın olmasına rağmen türk ve kürt solu tarafından yıllarca siyasi linç edilmiştir. karakeçili aşireti osmanbeyin özbeöz akrabalarıdır. kayı boyundandırlar. m. şerif fırat alevi kürt olarak bilinen aşiretinin türmen olduğunu ispatlar.

  cevapla
 • avatar
  osman

  Atatürk Ne mutlu Türküm diyene diyerek herkesin bu ülkede kendisini Türk olarak hissetmesi gerektiğini söylemiş. Şimdi bu adamlar aslında Türk fakat biz şimdiye kadar onlara siz Kürtsünüz ama kendinizi Türk hissedeceksiniz demişiz. Hoca çıkıp aslında siz zatan Türksünüz deyince bu gerçeği açıkladığı için bölücülükle suçlandı bu suçlamaları yazanlar akılsız değillerse ancak art niyetli olabilirler.

  cevapla
 • avatar
  Hilal

  Sayın Halaçoğlu'nun sözlerini saptırmayın, dinlemeden yorum yapmayın. Ben dinledim, hiç kimseyi aşağılamadı ve bölücülük de yapmadı. Kaldıki kendisi elinde belgelerinin olduğunu söylüyor, eğer savlarını belgeleyemezse karşısına çıkılır. Daha önce konferansına da katıldım ve kendisinin biliminsanı sıfatına güveniyorum. Durduk yerde ortalığı alevlendirmenin anlamı yok.

  cevapla
 • avatar
  kendal

  niye yazdıklarımızı yayınlamıyorsunuz bu ne biçim bı faşistlik ne hakaret içerici sözler var nede yanlış bişe hep kendi alanınızda at koşturuyorsunuz yazıklar olsun sana memurlar net sizi objektif sanmıştım ama kaçıncı yorumum bi türlü yayınlamadınız

  cevapla
 • avatar
  yusuf

  Hoca'ya aynen katılıyorum.Herkes her şeyi bilemez.Hocanın uzmanlık alanı bu.Neden istifa edecekmiş ?!Gerçekler acıdır,adamın canını acıtır,kendi gerçeğiden korkanlar için. Türk olduğumuzu söylemekten korkacak mıyız ? Bu ülke "Türkiye"...

  cevapla
 • avatar
  musaeken

  yazıklar olsun bu haberi yapan ve buraya alana!Yıllardır asimile etmeğe çalıştığınız kürtleri bir de bu şekilde vurmaya kalkıyorsunuz.Aşağılık bir çaba.Kürtlerden özür dileyip,özgürlüklerin önünü açacağınıza,resmen alay ediyorsunuz.safevi baskısıyla aleviler sünnileşiyormuş.Peki iran daki kürtler bin yıldır neden hala şafii kalmayı başardılar?Bunu düşünen yok mu?Nüfusu 1 milyonu bulan rişvan kürtleri Adıyaman ,malatya,urfa ve antep te eşzamanlı olarak nasıl bir dönüşüm geçirdi?Siz darvin in evrim teorisini bile geçtiniz.Kart-kurt hikayeleri bitti şimdi de bu zırvalar mı başladı?Yazıklar 0lsun,yazıklar...

  cevapla
 • avatar
  serhat

  sayın hocam tesekkurler sıze bilinen bir gercegi acıkladınız tunceli de sizin dediniz donmelerin buyuk cogunlugu bulunmaktadır bugun yaygara koparanlarda onlardan ırkcılıkmıs sacmalık ırkcı dıyenler kendılerıne baksınlar bu memleketın ozunden olmayan orhan pamuk lara degil sizin gibi vatan evlatlarına ıhtıyacı var saygılar hocam

  cevapla
 • avatar
  kendal

  gerçekten iyi bi senaryo ama kımse buna inanmaz kim kendini nasıl hissederse diye bişe olamaz hiçkimsenin annesini yada babasını değiştirme hakkı yok anan baban neyse sende o sun halaçoğlu bence daha objektif araştırmalar yapabilir gerçeği biraz daha açıklama yapsa dünyayı türk yapar biz kürtlerin türklerle ırksal olarak hiç bir alakamız yok ama gerçektirki asırlarca beraber yaşamışız. bizler asla başka bır ırkı asimile etmeye çalışmadık bazılarının yaptıkları gibi

  cevapla
 • avatar
  ramazan

  tek bir kaynağa dayanarak saptamalar yapmak yanlıştır.biz senelerden beri kardeşçe yaşıyoruz.böyle saçma teorilerin kimseye faydası olmaz. Ne demiş şaiir: biz yüzyıllardan beri birlik içerisinde yaşıyoruz bu topraklarda öyleki değil insanlar tavuklarımız bile birbirine karışmıştır.

  cevapla
 • avatar
  TÜRKÜM

  ben türküm amam galiba bu yazıyı yazan arkadş tarih bilgisi sıfırın altın eksi.ben bir tarihçi olarak söylüyorum kürtler yüz yılarca bu topraklarda yaşamışlar eğer türkmen olsalardı onlarda türkler gibi orta asyadan gelmiş olacaklardı amam onalr ezelden beridir mezopotamyada yaşıyorlar.biz türkler göcebe hayatı yaşamışız iklime göre yer değiştirmişiz en son iklim ceneti anadoluya gelmişiz vede bir daha çıkmamış.kürtler önceden vardır kürt ayrı miler amma türk kürt kardeştir diyebiliriz çünkü yılarca beraber yaşamış aynu değerler için savaşmışlardır.SAYGILARIMLA.

  cevapla
 • avatar
  aslanlar

  belki senaryo iyi yazılmış ama koca bir saçmalık. iyice okuyun anlarsınız:)))))

  cevapla
 • avatar
  vatandaş ahmet

  halacoğlu gibi adamları cesaretlendirici yazı ve yorumlarınızla kürt-türk kardeşliğine büyük katkı sağlamaktasınız. tebrikler. ayrıca kişi kendini ne hissediyorsa odur. bunun başkaca da bir çözümü olamaz. ttk nın başındaki bu adam detrhal istifa edip, milletten özür dilemelidir.

  cevapla
 • avatar
  yorumcu

  haber değere 5 para etmez halacoglu resmen ırkçılık yapıyor bırakın insanlar kendilerini nasıl görüyorsa öyle görsün bir generalin kurdugu tarih kurumu ancak böyle olur

  cevapla